Berlin/Velten 18.04.2015 – BHP A, DP-A

Sonderleiter: Heike Kirschmann / Richter: Manuela Menzel


Hamburg 18.04.2015 – FdW

Sonderleiter: Evelyn Köster / Richter: Barbara Ruffert


Hamburg 18.04.2015 – BHP A,B, DP-A

Sonderleiter: Evelyn Köster / Richter: Barbara Ruffert


Hammoor 12.04.2015 – BHP A,B, DP-A

Sonderleiter: Carmen Steffen / Richter: Helmut Fellberg


Hammoor 12.04.2015 – FdW

Sonderleiter: Carmen Steffen / Richter: Helmut Fellberg